Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden voor producten en diensten, hierna " de algemene voorwaarden " genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen bij KH Ressources, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0681629391, hierna "de leverancier » ou « of de verkoper ".

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper/dienstverlener en de klant. De verkoper/dienstverlener en de klant worden hierna algemeen aangeduid als "de partijen". de delen ".

Het " klant " is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten bestelt bij de verkoper/dienstverlener.

Het " consument is de klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn. Zij sluiten in ieder geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper/aanbieder: http://www.my-icoach.eu, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de rechten en plichten die hierop betrekking hebben, aanvaardt.

Le vendeur/prestataire se réserve le droit de modifier ces conditions générales à tout moment et sans notification préalable, sous réserve de faire apparaître ces modifications sur son site web. Ces modifications s’appliqueront à toutes les commandes de produit(s) et/ou de service(s) passées ultérieurement.

Aanbod en bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) product(en) en/of de dienst(en) die hij wenst te bestellen door te surfen op de website van de verkoper/aanbieder, geeft hij de gevraagde contactgegevens aan, controleert hij de juistheid van de bestelling en verricht hij vervolgens de betaling voor zijn bestelling.

Na ontvangst van de bevestiging van de betaling van de bestelling door de bank, stuurt de verkoper/dienstverlener de klant een samenvatting van zijn bestelling.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil is over de betaling van een vorige bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper/dienstverlener, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, wordt een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling door de verkoper/dienstverlener verworven en als schadevergoeding aan de klant gefactureerd.

Prijs

Le prix des produits et/ou des services est indiqué en euros, toutes taxes  comprises.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering en/of de uitvoering wordt opgelegd, zal automatisch aan de klant worden aangerekend.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de volledige betaling is ontvangen.

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na herroeping of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of als garantie te gebruiken, op welke wijze dan ook. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om deze artikelen te wijzigen, door incorporatie of door bestemming in onroerend goed te veranderen, te verkopen of op welke manier dan ook te vervreemden.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economische Wetgeving beschikt de consument die producten en/of diensten op afstand bestelt bij de verkoper/aanbieder over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of de kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op de voorziene afhaalplaats, om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.

Voor diensten begint de termijn van 7 kalenderdagen te lopen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, d.w.z. vanaf de dag dat de consument het overzicht van zijn bestelling heeft ontvangen, per e-mail via contacteer ons.

Wanneer deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Le consommateur peut notifier sa volonté de renoncer à l’achat, au moyen du formulaire de rétractation mis en ligne sur le site web: contactez-nous.

Evenzo kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen indien hij zich in het geval van een van de andere in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving genoemde uitzonderingen bevindt, met name in het geval van de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk zijn geïndividualiseerd.

Ontvangst van de bestelling en klacht

De klant is verplicht de ogenschijnlijk goede staat en de conformiteit van de aan hem geleverde producten te controleren of die hij terugtrekt op het afhaalpunt dat is voorzien van de door hem bestelde producten.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het voorziene afhaalpunt. Indien dit niet het geval is, kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben aanvaard.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het voorziene afhaalpunt. Indien dit niet het geval is, kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben aanvaard.

Als een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/leverancier de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische handvesten, enz. die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper/dienstverlener zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om de op de website of de catalogus van de verkoper/aanbieder aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs derhalve geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten in welke hoedanigheid dan ook.

Garantie

  • Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij ze had gekend.

In het geval dat een verborgen gebrek wordt vastgesteld, moet de klant snel handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze om het product dat een verborgen gebrek vertoont terug te sturen voor een volledige terugbetaling, of om het te bewaren voor een gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht om de producten te vrijwaren tegen zichtbare gebreken, die de klant op het ogenblik van de aankoop had kunnen of moeten kennen. Evenzo is de verkoper enkel verplicht om de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was en waarvan hij heeft nagelaten de klant te informeren.

  • Aanvullende wettelijke garantie voor klanten in hun hoedanigheid van consument

Indien een dergelijke reparatie of vervanging echter onmogelijk of onevenredig is voor de verkoper of ernstige overlast voor de consument zou veroorzaken, kan de consument een passende vermindering of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen akkoord gaan met een terugbetaling als de defecte producten door de klant worden overhandigd.

  • Garantie voor geleverde diensten

De dienstverlener verplicht zich ertoe de dienstverlening op een goede vaderlijke manier uit te voeren.

De klant profiteert van een garantie van conformiteit van de geleverde diensten met de oorspronkelijk gevraagde diensten. Indien in deze periode een afwijking wordt geconstateerd, zal de dienstverlener deze kosteloos en zo spoedig mogelijk corrigeren, mits de geconstateerde afwijkingen naar behoren aan de dienstverlener zijn gemeld.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie van conformiteit de gevraagde diensten na een ongeoorloofde interventie of wijziging, een behandelingsfout of een niet-conform gebruik door de klant, of na een anomalie veroorzaakt door een interventie van de klant of een derde partij.

De dienstverlener verklaart dat de resultaten van de diensten die door het intellectueel eigendomsrecht zouden worden beschermd, originele creaties zijn. Indien hij een beroep zou hebben gedaan op externe medewerkers om alle of een deel van de diensten uit te voeren, verklaart hij dat hij alle rechten en machtigingen heeft verkregen die nodig zijn om deze diensten uit te voeren.

Bijgevolg garandeert de dienstverlener de klant tegen elke actie, vordering, beschuldiging, eis of verzet van een persoon die zich beroept op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of een daad van oneerlijke concurrentie, op het geheel of een deel van de geleverde diensten.

Verantwoordelijkheid

Generaal. De klant erkent en aanvaardt dat alle door de verkoper/dienstverlener verschuldigde verplichtingen uitsluitend bestaan uit middelen en dat hij slechts aansprakelijk is voor opzet en grove nalatigheid.

De klant erkent tevens dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals met name winstderving, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, enz.

De verkoper/dienstverlener is ook niet aansprakelijk in geval van foutieve gegevens die door de klant worden verstrekt of in geval van een bestelling voor hem door een derde.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de website nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant erkent ook de risico's van het opslaan en verzenden van informatie via digitale of elektronische middelen.

De klant aanvaardt dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de website (en eventuele toepassingen) van de verkoper/dienstverlener of van het internet als gevolg van de bovengenoemde risico's.

De klant gaat er bovendien mee akkoord dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper/dienstverlener gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toevallige gebeurtenis.

Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het geheel of gedeeltelijk verlies of de vernietiging van het computersysteem van de verkoper/aanbieder of zijn database wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper/aanbieder kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper/aanbieder heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet verklaard, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing in het internet of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van de verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper/dienstverlener afhankelijk is, 15) een handeling of beslissing van een derde wanneer een dergelijke beslissing van invloed is op de goede uitvoering van deze overeenkomst of 16) een andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de verkoper/dienstverlener valt.

Onvoorspelbaarheid. Indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper/dienstverlener de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper/dienstverlener en de klant zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van beide partijen zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen, zonder vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs onder eerdere contracten tussen de klant en de verkoper/dienstverlener, heeft de verkoper/dienstverlener het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant de onbetaalde schuld aan de verkoper/dienstverlener volledig heeft afgelost.

In geval van niet-nakoming door de klant heeft de verkoper/dienstverlener het recht om de overeenkomst op eigen risico onverwijld en zonder schadevergoeding op te zeggen en, indien van toepassing, schadevergoeding te eisen van de klant met alle wettelijke middelen.

Illegaliteit. De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) laat de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling op enigerlei wijze onverlet, tenzij in de tekst duidelijk de bedoeling bestaat om het tegendeel te bewerkstelligen.

Koppen. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte koppen zijn uitsluitend bedoeld als referentie en voor het gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de reikwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen ontheffing. Inertie, nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze Algemene Voorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling voorafgaand aan elke andere vorm van geschillenbeslechting. 

De partijen zullen dus een bemiddelaar aanstellen die door de Federale Bemiddelingscommissie (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) in 1000 Brussel https://www.cfm-fbc.be/nl) in onderling overleg is goedgekeurd of een derde partij met deze aanstelling belasten.

Zodra de bemiddelaar is aangesteld, stellen de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, onderling de modaliteiten van de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces vast.

Elk van beide partijen kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder dat dit ten koste gaat van de andere partij.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.