Onderwerp

Dit beleid is opgesteld door KH Ressources, gevestigd te België, geregistreerd onder het registratienummer: 0681629391 (hierna de verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd). »).

Het doel van dit beleid is de bezoekers van de website die gehost wordt op het volgende adres: www.my-icoach. eu (hierna de " website " genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Dit beleid is in overeenstemming met de wens van de voor de verwerking verantwoordelijke om in volledige transparantie te handelen, in overeenstemming met de nationale bepalingen en met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene gegevensbeschermingsverordening" genoemd).

De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Indien de gebruiker wenst te reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij of zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op het postadres of e-mailadres dat in de rubriek "contactgegevens" van dit beleid is vermeld.

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle persoonsgegevens betreffende de gebruiker, d.w.z. alle informatie die hem/haar direct of indirect als natuurlijke persoon identificeert. 

Welke gegevens verzamelen we?

Welke gegevens verzamelen we?

 • zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), met inbegrip van het dynamische IP-adres ;
 • zijn/haar e-mailadres als de gebruiker dit eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten of vragen op de website, het communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail, het deelnemen aan discussieforums, het betreden van het afgeschermde deel van de website door identificatie, enz;
 • alle informatie betreffende de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieenquêtes en/of registraties op de website, of door toegang te krijgen tot het beperkte deel van de website door middel van identificatie.

We verzamelen ook de volgende gegevens:

Naam
Voornaam
Bedrijf
Kost Center
E-mail
Leeftijd
Anciënniteit
Coachingmodule
Afdeling
Telefoon
Taal
Nationaliteit
Land
Diploma/Certificering
Bankgegevens

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking ook niet-persoonlijke gegevens verzamelt. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze geen directe of indirecte identificatie van een bepaalde persoon mogelijk maken. Het kan dus worden gebruikt voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens op zodanige wijze met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonsgegevens worden behandeld totdat hun koppeling met een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt.

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt de persoonsgegevens op de volgende wijze:

Via een webformulier
Cookies
Een bedrijfsinterface

Doelstellingen van de behandeling

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • het beheren en controleren van de uitvoering van de aangeboden diensten;
 • verzending en opvolging van bestellingen en facturen;
 • het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • het verzenden van promotiemateriaal;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • om statistieken te maken ;
 • de kwaliteit van de website en van de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren ;
 • informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven ;
 • met het oog op commerciële prospectie ;
 • een betere identificatie van de interessegebieden van de gebruiker mogelijk te maken.

Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De verwerking verantwoordelijke kan worden verplicht om verwerkingen uit te voeren waarin dit beleid nog niet voorziet. In dit geval zal zij contact opnemen met de gebruiker voordat hij/zij zijn/haar persoonsgegevens hergebruikt, om hem/haar op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem/haar de mogelijkheid te geven om, indien nodig, een dergelijk hergebruik te weigeren.

Als u een account heeft en inlogt op deze site, stellen wij een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, maken we ook meerdere cookies aan om uw inloggegevens op te slaan en uw schermkeuzes weer te geven. Logincookies gaan twee dagen mee, en schermoptiecookies gaan een jaar mee. Als u "Onthoud mij" selecteert, zal uw verbinding twee weken aanhouden. Als u uitlogt uit uw account, worden de cookies verwijderd.

Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de identificatie van het zojuist gewijzigde item aan. Het vervalt na één dag.

Legitieme belangen

Sommige van de door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgevoerde verwerkingen zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Deze legitieme belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker op basis van de rechtsgrond van de gerechtvaardigde belangen geïnformeerd wenst te worden over de details van de doeleinden, is het raadzaam dat hij of zij contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie paragraaf "contactgegevens").

Houdbaarheid

In de regel bewaart de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De persoonsgegevens van een klant worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen die klant en de verantwoordelijke voor de verwerking. Aan het einde van de bewaringstermijn stelt de voor de verwerking verantwoordelijke alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

Handhaving van verplichtingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor de toepassing van de hieronder vermelde rechten.

Dit verzoek om aanvullende informatie wordt binnen een maand na indiening van het verzoek door de gebruiker gedaan.

Gegevenstoegang en kopiëren

De gebruiker kan gratis de schriftelijke mededeling of een kopie van de verzamelde persoonlijke gegevens over hem/haar verkrijgen.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een algemeen gebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Tenzij de algemene verordening inzake gegevensbescherming in een uitzondering voorziet, ontvangt de gebruiker uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens.

Gegevenstoegang en kopiëren

De gebruiker kan gratis de schriftelijke mededeling of een kopie van de verzamelde persoonlijke gegevens over hem/haar verkrijgen.De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd. Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een algemeen gebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Tenzij de algemene verordening inzake gegevensbescherming in een uitzondering voorziet, ontvangt de gebruiker uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

De gebruiker kan zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wanneer :

 • verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
 • de verwerking noodzakelijk is met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is), prevaleren.

De voor de verwerking verantwoordelijke kan weigeren het recht van de gebruiker om bezwaar te maken ten uitvoer te leggen wanneer hij vaststelt dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn die de verwerking rechtvaardigen en die voorrang hebben op de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. In geval van een geschil kan de gebruiker een beroep doen op de afdeling "Klachten en vorderingen" van dit beleid.

De gebruiker kan zich ook te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden (met inbegrip van profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich op grond van zijn of haar specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Tenzij de algemene verordening inzake gegevensbescherming in een uitzondering voorziet, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te antwoorden op het verzoek van de gebruiker en de redenen te vermelden indien hij van plan is om niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op beperking van de behandeling

De gebruiker kan de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de onderstaande gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegevensitem betwist en alleen zolang de controleur het kan controleren ;
 • wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan de beperking van de verwerking boven het verwijderen ervan ;
 • wanneer de gebruiker, hoewel niet langer noodzakelijk voor de verwerking, deze nodig heeft voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van zijn rechten in een gerechtelijke procedure ;
 • voor de tijd die nodig is om de gegrondheid van een door de gebruiker ingediend bezwaarschrift te onderzoeken, d.w.z. de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om het evenwicht tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te controleren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking op de verwerking wordt opgeheven.

Recht om te wissen (recht om te vergeten)

De gebruiker kan de verwijdering van zijn persoonsgegevens verkrijgen indien een van de volgende gronden van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de gebruiker maakt gebruik van zijn specifieke recht om bezwaar te maken met betrekking tot direct marketing (inclusief profilering) ;
 • persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen ;
 • persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de levering van diensten van de informatiemaatschappij die gericht zijn op kinderen.

De verwijdering van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen :

 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of ter uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke toegekende officiële gezag wordt verricht;
 • wanneer verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en wanneer het recht op wissen het bereiken van het doel van de betrokken verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig in gevaar zal brengen ;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Tenzij de algemene verordening inzake gegevensbescherming in een uitzondering voorziet, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te antwoorden op het verzoek van de gebruiker en de redenen te vermelden indien hij van plan is om niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op "gegevensdraagbaarheid

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn persoonsgegevens gratis te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, met name met het oog op doorgifte aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer :

 • de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen; en waar
 • de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een contract dat tussen de gebruiker en de verantwoordelijke voor de verwerking is gesloten.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, mits dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd.

Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de voor de verwerking verantwoordelijke zelf, zijn werknemers of andere verwerkers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners in de Europese Unie, die met de voor de verwerking verantwoordelijke samenwerken in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of commerciële prospectie, zal de gebruiker vooraf worden geïnformeerd, zodat hij kan kiezen om de overdracht van zijn gegevens aan derden te accepteren.

Wanneer een dergelijke overdracht gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan de gebruiker te allen tijde zijn toestemming voor dat specifieke doel intrekken.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen na en zorgt er in alle gevallen voor dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot dergelijke persoonsgegevens, zich aan dit beleid houden.

De voor de verwerking verantwoordelijke maakt de persoonsgegevens van de gebruiker bekend indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie deze bekendmaking noodzakelijk maakt.

Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaats door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Beveilging

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een niveau van beveiliging van de verwerking en van de verzamelde gegevens dat in verhouding staat tot de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en dat in overeenstemming is met het risico. Zij houdt rekening met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking en de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als industriestandaard binnen de IT-sector.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.

Indien de persoonsgegevens die onder de controle van de voor de verwerking verantwoordelijke vallen, worden gecompromitteerd, dient de voor de verwerking verantwoordelijke snel te handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende corrigerende maatregelen te nemen.

Claim en klacht

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een niveau van beveiliging van de verwerking en van de verzamelde gegevens dat in verhouding staat tot de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en dat in overeenstemming is met het risico. Zij houdt rekening met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking en de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als industriestandaard binnen de IT-sector.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.

Indien de persoonsgegevens die onder de controle van de voor de verwerking verantwoordelijke vallen, worden gecompromitteerd, dient de voor de verwerking verantwoordelijke snel te handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende corrigerende maatregelen te nemen.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

De Data Protection Officer van de controller is My-Icoach.

Zijn gegevens: support@my-icoach.eu

Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten met betrekking tot dit beleid kan de gebruiker zich wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking :

door email: support@my-icoach.eu

Wijziging

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden gepubliceerd.

Toepasselijk recht en juridictie

Op dit beleid is het nationale recht van de plaats van de hoofdvestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van dat nationale recht.

Deze versie van de Policy is gedateerd 15/12/2020.